Dataskyddsbestämmelser för kunder

Skyddet av dina personuppgifter är en av våra främsta prioriteringar och beaktas i alla våra affärsprocesser. I dataskyddsbestämmelserna nedan får du en detaljerad översikt av hur Daimler Buses Sverige AB behandlar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. I dessa dataskyddsbestämmelser får du veta mer om hur, var och i vilket syfte Daimler Buses Sverige AB samlar in personuppgifter och hur dessa behandlas. Dessutom kan du läsa om vilka rättigheter du har i fråga om Daimler Buses Sverige AB ’s behandlingen av dina personuppgifter.

1. För vem gäller dessa dataskyddsbestämmelser?

Följande bestämmelser gäller för kunder och personer som intresserar sig för produkter och tjänster från Daimler Buses Sverige AB samt för alla andra fysiska personer som står i kontakt med Daimler Buses Sverige AB inom ramen för sådana produkter och tjänster (t.ex. ombud eller kontaktpersoner hos kunden).

För vissa produkter och tjänster kan andra dataskyddsbestämmelser gälla, vilka i så fall kompletterar dessa dataskyddsbestämmelser.

2. Vem ansvarar för behandlingen av mina uppgifter och till vem kan jag vända mig om jag har frågor om dataskydd?

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (såvida ingen annan uttryckligen utses som ansvarig) är

Daimler Buses Sverige AB ("Vi")
Lasarettsgatan 30
574 40 Vetlanda
E-post: dataprivacy-bus@daimlertruck.com

Daimler Buses Sverige AB är en del av Daimler Truck-koncernen.

Dataskyddsansvarig:

Daimler Truck AG
Chief Data Privacy Officer
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
E-post: dataprivacy@daimlertruck.com

3. Vilka uppgifter behandlas och var kommer uppgifterna ifrån?

Vi behandlar personuppgifter (nedan kallade uppgifter) i enlighet med principen om ändamålsbegränsning och dataminimering och endast i den utsträckning som detta är nödvändigt och tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Såvida inget annat framgår av nedanstående omfattar begreppen ”behandla” och ”behandling” särskilt insamling, användning, spridning och överföring av personuppgifter (se artikel 4.2 i EU:s dataskyddsförordning (nedan kallad GDPR)).

3.1. Uppgifter i samband med affärsrelationen

Vilka uppgifter vi behandlar om dig beror på relationen vi har med dig eller den du företräder. Inom ramen för vår affärsverksamhet och våra affärsrelationer samlar vi in, behandlar och använder, såvida detta är nödvändigt i varje enskilt fall, vi i synnerhet uppgifterna listade nedan. En stor del av uppgifterna listade nedan, t.ex. uppgifter som rör fordon, uppgifter om leveransadresser, bankuppgifter, företagsanalyser, etc., utgör inte personuppgifter om de hänför sig till det företag du är kontaktperson eller ombud för.

 • Kundens grunduppgifter, särskilt företag, namn, språk, funktion, bransch, medlemskap i organisationer.
 • Kundens kontaktuppgifter, särskilt aktuell adress, tidigare adresser, övriga leveransadresser, telefonnummer och e-postadresser.
 • Kundens intressen för marknadsföringsaktiviteter, särskilt evenemang och försändelser av reklammaterial.
 • Uppgifter om avtal, såsom avtalets början och slut, delbetalningar och avbetalningar.
 • Information om fordon och fordonsparker, särskilt första registrering, chassinummer, registreringsnummer, märke, information om fordonsreparationer och skador vid olycka.
 • Om ombud eller kontaktpersoner har angetts: deras grunduppgifter, särskilt namn, födelsedatum och organisationsnummer samt kontaktuppgifter som aktuell adress, tidigare adresser, övriga leveransadresser, telefonnummer och e-postadresser och intresse för marknadsföringsaktiviteter.
 • Grunduppgifter för borgensmän, särskilt namn, födelsedatum, födelseort, nationalitet, civilstånd och organisationsnummer.
 • Borgensmäns kontaktuppgifter, särskilt aktuell adress, tidigare adresser, övriga leveransadresser, telefonnummer och e-postadresser.
 • Uppgifter från ID-kort eller andra tillhandahållna legitimationshandlingar.
 • Autentiseringsdata, särskilt prov på namnteckningar.
 • Bankuppgifter, till exempel IBAN till ditt konto, BIC, uppgifter om din bank.
 • Skatterelaterade uppgifter, särskilt momsregistreringsnummer, skatteidentifieringsnummer, intyg i skattefrågor.
 • Handlingar från årsredovisningar resp. företagsanalyser, företagsprognoser och övriga företags- och finansrelaterade uppgifter.
 • I enskilda fall inhämtande av kreditupplysning.
 • Uppgifter från kommunikation mellan dig och oss som skett per post, e-post eller på telefon.
 • Uppgifter om din affärsverksamhet och eventuella affärspartner.
 • Data från garantiintyg.
 • Eventuella andra uppgifter med anknytning till fullgörandet av respektive affärsrelation.


3.2. Uppgifter i samband med våra onlinetjänster

Inom ramen för våra onlinetjänster, inbegripet portaler och appar (t.ex. OMNIplus ON) samlar vi in och behandlar fler uppgifter, såvida dessa är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller den du företräder eller i sådana fall du har samtyckt till detta särskilt. Det rör sig främst om följande uppgifter:
 

 • Ändringar som du gjort i dina grunduppgifter, t.ex. adressändringar.
 • Information om funktioner som du har använt online, t.ex. tidpunkt och använd funktion samt inställningar för onlinetjänster som du använt.
 • Tidpunkt och omfattning gällande de användarvillkor för onlinetjänster som du har godkänt.


Uppgifter som samlats in inom ramen för onlinetjänster används även för statistiska eller vetenskapliga ändamål eller för vidare utveckling av onlinetjänster eller fordon. Sådan behandling sker endast efter anonymisering av dina uppgifter, t.ex. genom förkortning av din IP-adress vid utvärdering av rörelsedata.

3.3. Varifrån kommer mina uppgifter?

Vi samlar som huvudregel in dina uppgifter direkt från dig. Såvida detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller den du företräder, genomföra åtgärder innan avtalet sluts eller om du har gett ditt samtycke, samlar vi även in sådana personuppgifter som vi på lagenligt sätt har fått från andra företag inom Daimler Buses GmbH (dessa listas i punkt 4.1.), Daimler Truck AG eller koncernbolag inom Daimler Truck AG. Uppgifter kan även komma att inhämtas från allmänt tillgängliga medier (t.ex. internet, tidningar) samt offentliga register (t.ex. bolagsregister eller kreditupplysningsregister). Vi får även uppgifter från myndigheter för att vi ska kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter (t.ex. uppgifter om innehav från transportmyndigheter i samband med produktåterkallelser).

4. Vad används mina uppgifter till (behandlingens syfte) och på vilka grunder sker detta (rättslig grund)?

4.1. Insamling och behandling inom ramen för fullgörandet av avtalsförpliktelser

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som anges i punkt 3 för att kunna kontakta dig och uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller den du företräder. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR för vidtagande av åtgärder innan ett avtal ingås och för fullgörande av avtal. Vi behandlar till exempel dina personuppgifter för att kunna kontakta dig samt i nödvändig utsträckning även andra uppgifter för att kunna sluta köp-, arbets- eller tjänsteavtal samt för att i övrigt kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser med dig. Om du är kontaktperson eller ombud för någon vi har, eller har för avsikt att ingå, en avtalsrelation med behandlar vi dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning, artikel 6.1 f i GDPR, där vårt berättigade intresse är att det är nödvändigt att behandla dina uppgifter för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtalet med den du företräder.

I detta sammanhang använder vi och våra koncernbolag (Daimler Buses Schweiz AG, Daimler Buses Nederland B.V. (Nederländerna), Daimler Buses UK Ltd (Storbritannien), Daimler Buses Belgium NV (Belgien), Daimler Buses Austria GmbH (Österrike), Daimler Buses Česká republika s.r.o. (Tjeckien) , Daimler Buses Sverige AB , Daimler Buses France S.A.S.U. (Frankrike), EvoBus Réunion S.A. (Frankrike), Daimler Buses España, S.A.U.(Spanien), Daimler Buses Portugal, S.A., Daimler Buses Italia S.p.A. (Italien), Daimler Buses Polska Sp. z o.o. (Polen), våra auktoriserade sälj- och servicepartner, Daimler Truck Customer Center samt Daimler Truck AG gemensamma IT-system tillhörande Daimler Truck-koncernen.

Nämnda företag har teknisk åtkomst till gemensamma IT-system och de uppgifter som lagras här. Koncernbolagen får endast komma åt dessa uppgifter om detta är nödvändigt inom ramen för affärsrelationen med dig eller den du företräder, t.ex. för genomförande av underhåll, reparation eller andra tjänster som har att göra med våra produkter eller i samband med reservdelsbeställningar eller fordonsköp.

4.2. Behandling med stöd av våra berättigade intressen

Därutöver behandlar vi dina personuppgifter såvida detta är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata våra berättigade intressen som personuppgiftsansvarig eller tredje parts intressen, under förutsättning att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre (artikel 6.1 f i GDPR). Med tredje part avses fysiska och juridiska personer, myndigheter, institutioner och andra organ. Vi, som personuppgiftsansvarig, eller våra personuppgiftsbiträden räknas inte som tredje part i detta sammanhang (artikel 4.10 i GDPR). Behandling av dina uppgifter på grundval av våra berättigade intressen sker särskilt i följande fall:

 • För kontroll av din kreditvärdighet samt för att undvika uteblivna betalningar eller eventuell risk för insolvens, överför vi personuppgifter om ingående, genomförande och upphörande av vår affärsrelation samt uppgifter om avtalspart ej fullgjort sina förpliktelser till vårt kreditupplysningsinstitut och inhämtar information om kreditvärdigheten.
 • I samband med underhåll och skötsel av våra IT-system kan behandling av dina personuppgifter i enskilda fall vara nödvändig. Detta ligger inom vårt berättigade intresse eftersom dessa åtgärder är nödvändiga för att säkerställa IT-säkerheten och upprätthålla IT-systemens drift i syfte att styra verksamheten och kontrollera riskerna för Daimler Truck-koncernen.
 • Dina uppgifter, i synnerhet kontaktuppgifter, används för försändelse av direktreklam per post om produkter, tjänster och evenemang. Dessutom använder vi dessa uppgifter för att skicka marknadsföring via våra nättjänster eller per e-post, såvida vi har fått tillgång till din e-postadress inom ramen för försäljning av produkter eller tjänster, samt för att skicka marknadsföring om egna liknande produkter eller tjänster. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du har rätt att när som helst motsätta dig användningen av dina personuppgifter för detta ändamål, vilket får till följd att vi inte kommer att skicka dig någon mer marknadsföring.
 • I händelse av en förestående tvist kan vi komma att behandla dina uppgifter om detta är nödvändigt för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • På vår webbplats genomför vi dessutom webbaserade kundundersökningar och behandlar dina uppgifter inom ramen för dessa. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kontrollera och förbättra kvaliteten på vår rådgivning och därmed vår konkurrenskraft och kundinriktning.


För vidareutveckling av våra produkter och tjänster samt för statistiska ändamål används dina uppgifter endast i anonymiserad form.

4.3. Insamling och behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c GDPR)

Daimler Buses Sverige AB har ett antal rättsliga och regulatoriska föreskrifter att förhålla sig till, vilket medför att vi måste samla in och behandla dina personuppgifter. Detta gäller bl.a. tillämplig penningtvättslagstiftning och bokföringslagstiftning. Om penningtvättslagstiftningen blir tillämplig på vårt förhållande med dig eller den du företräder kan vi vara tvungna att identifiera dig med hjälp av ditt pass eller andra identitetshandlingar och lagra kopior på dessa uppgifter. Om sådana handlingar inte kan tillhandahållas kan vi inte inleda eller fortsätta den önskade affärsrelationen.

4.4. Insamling och behandling med stöd av ditt samtycke

Utöver detta sker insamling och behandling av dina personuppgifter om du uttryckligen godkänt detta och lämnat ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR).

Om vi inte redan använder dina uppgifter i reklamsyfte på grundval av våra berättigade intressen (så som beskrivs i punkt 4.2 ovan) kommer vi att inhämta ditt uttryckliga samtycke.

Med jämna mellanrum anlitar vi marknadsföringsinstitut som genomför undersökningar gällande kundtillfredsställelse så att vi kan optimera våra produkter och tjänster.

5. Överförs mina uppgifter till annan?

Vi överför inte dina uppgifter till tredje part, såvida du inte har samtyckt till detta eller om vi har rättslig rätt eller skyldighet att göra detta. Dina uppgifter kan däremot komma att överföras till våra biträden, leverantörer, partners och inom koncernen enligt nedan.

5.1. Överföring av uppgifter till personuppgiftsbiträden

För att kunna tillhandahålla tjänster med anknytning till våra produkter anlitar vi personuppgiftsbiträden inom Europeiska unionen (t.ex. marknadsföringsinstitut, IT-leverantörer och lagringsplatsleverantörer, callcenter-företag för tillhandahållande av kundtjänst eller inkassoföretag för indrivning av skulder). Om vi överför dina uppgifter till dessa företag kommer det ske under strikt sekretess samt i enlighet med kraven i GDPR och övrig tillämplig dataskyddslagstiftning. Med våra personuppgiftsbiträden, som endast får behandla uppgifterna för vår räkning, ingår vi avtal gällande behandlingen av uppgifter i enlighet med artikel 28 i GDPR.

5.2. Överföring av uppgifter inom ramen för en gemensam datalagring

Vi sparar och behandlar dina uppgifter inom ramen för vårt avtalsförhållande i IT-system som även används av de företag som anges i punkt 4.1. De uppgifter som vi har sparat där är därför tekniskt tillgängliga även för dessa företag. Företagen får endast komma åt dessa uppgifter om detta är nödvändigt inom ramen för affärsrelationen med dig eller den du företräder, i enlighet med punkt 4.1.

5.3. Överföring av uppgifter till leverantörer

Inom ramen för vår affärsrelation med dig eller den du företräder överför vi dina uppgifter, särskilt namn och efternamn, adress, kundnummer, ordernummer (om tillämpligt) samt försäljningspris och chassinummer till leverantörer i Tyskland (t.ex. Mercedes-Benz Minibus GmbH eller Daimler Truck AG), vilka vi har gett i uppdrag att tillverka och leverera de fordon eller den utrustning som du eller du företräder har beställt.

5.4. Överföring av uppgifter till verkstäder

Om du eller den du företräder utnyttjar verkstadstjänster hos våra auktoriserade servicepartners, överför vi dina uppgifter, särskilt för- och efternamn, kontaktuppgifter, datum för fordonets första registrering, fordonets chassinummer, fordonstyp, fordonsmärke samt registreringsnummer, till våra auktoriserade servicepartners, såvida dessa behöver dina uppgifter för att kunna utföra de tjänster som efterfrågas. Detta gäller särskilt inom ramen för garanti- eller goodwillanspråk eller vid genomförande av service- och underhållsavtal för fordon eller för utförande av onlinetjänster på uppdrag av dig eller den du företräder.

5.5. Överföring av uppgifter inom ramen för garantier för begagnade fordon

Om du, eller den du företräder, i samband med köp av ett begagnat fordon köper till ett garantipaket (t.ex. BusStore garanti) kommer de uppgifter som är nödvändiga för ingående och genomförande av respektive garantiavtal, särskilt kontaktuppgifter, löptid för BusStore-garantin, fakturabelopp, fordonsidentifieringsnummer, internt fordonsnummer, fordonstyp och fordonsmärke, registreringsnummer (om detta är känt), leveransdatum och aktuell mätarställning att överföras till de av våra partners som blir din, eller den du företräder, avtalspartner för det begagnade fordonets garanti.

Vid tecknande av en BusStore-garanti är din avtalspartner för närvarande AutoProtect MBI Ltd, Warwick House, Roydon Road, Harlow, CM19 5DY, Storbritannien.

5.6. Överföring av uppgifter till kreditinstitut och betalningsleverantörer

I samband med köp av produkter och tjänster överför vi dina personuppgifter till kreditinstitut och betalningsleverantörer för genomförande av avräkningar och betalningar, såvida du har lämnat ditt samtycke eller detta är rättsligt tillåtet.

5.7. Överföring av uppgifter i redovisningssyften

I riskförebyggande syfte och för utarbetande av balansräkningar för Daimler Truck AG och Daimler Buses GmbH överförs vissa grunduppgifter ur finansieringsavtal med restvärdegaranti, till exempel ditt namn, din adress, avtalets löptid, avtalsnummer och fordonets chassinummer, till Daimler Truck AG. För utarbetande av balansräkningar överförs även vissa dokumentuppgifter som betalnings- och bokningsdata till Daimler Truck AG uteslutande för dessa ändamål.

6. Överförs mina uppgifter till tredje land eller till internationella organisationer?

Dina uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES (så kallade tredjeländer), såvida vi inte har en rättslig skyldighet att göra det.

7. Hur länge lagras mina uppgifter?

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser. Om det inte längre finns någon rättslig grund för behandling av dina uppgifter kommer vi att radera uppgifterna eller, om detta inte är möjligt, att anonymisera alla dina personuppgifter i våra system i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vidare sparas dina uppgifter särskilt enligt följande:

 • Fakturauppgifter sparas så länge vi är skyldiga att göra detta enligt tillämplig bokföringslagstiftning..
 • Uppgifter som vi behandlar för att fastställa, göra gällande och försvara oss mot rättsliga anspråk sparas så länge det är nödvändigt för att tillgodose detta intresse i enlighet med lagstadgade preskriptionstider.


Personuppgifter som används i reklamsyfte, det vill säga för försändelse av information om erbjudanden gällande produkter och tjänster, sparas under en period om högst fem år från och med datumet för den senaste kontakten med dig. Med kontakt avses muntlig, telefonbaserad eller ömsesidig skriftlig kommunikation mellan dig och oss. Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsföring, vilket får till följd att vi slutar att behandla dina uppgifter för detta ändamål.

När du använder våra webbplatser (www.mercedes-benz.com, www.setra.se, www.omniplus.se, www.omniplus-on.com, www.bus-store.com, www.omniplus.se, www.setra.se) samlar vi in bland annat din IP-adress. Efter insamling sparas denna i 7 dagar. I respektive integritetspolicyer på ovan nämnda webbplatser hittar du mer information om användningen av dina personuppgifter.

Om du har anmält dig för nätbaserade tjänster och avaktiverar dessa, raderar vi dina uppgifter senast efter tre år, såvida du inte väljer att aktivera om dessa tjänster under denna period.

8. Vilka rättigheter har jag gentemot Daimler Buses Sverige AB?

Du åtnjuter en rad rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Nedan förklaras några av dessa rättigheter kortfattat. För mer information om dina rättigheter, se GDPR eller tillsynsmyndighetens (f.n. Datainspektionen) hemsida.

 • Rätt till tillgång Du har rätt att veta vilka uppgifter om dig som vi behandlar, behandlingens ändamål och hur länge uppgifterna sparas (artikel 15 i GDPR).
 • Rätt till rättelse Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter om dessa skulle vara felaktiga (artikel 16 i GDPR).
 • Rätt till radering Du har under vissa omständigheter rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Du kan begära att dina uppgifter raderas, om vi till exempel inte längre behöver uppgifterna för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om uppgifterna har behandlats på olagligt sätt, om du invänder mot behandlingen, om du återkallar ditt samtycke eller om uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse (artikel 17 i GDPR).
 • Rätt till begränsning av behandling Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller särskilt under den tid som uppgifterna kontrolleras om du har bestridit personuppgifternas korrekthet samt om du istället för att utnyttja din rätt till radering i stället begär en begränsning av uppgifternas användning. Behandlingen av personuppgifterna kan dessutom begränsas om vi inte längre behöver dem för ändamålen med behandlingen men om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, samt om ett framgångsrikt utövande av ett bestridande mellan dig och oss är omstritt (artikel 18 i GDPR).
 • Rätt till dataportabilitet Du har rätt få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (artikel 20 i GDPR), såvida dessa inte redan har raderats. Rätten till dataportabilitet gäller enbart för de uppgifter som grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal med dig.


Om du vill göra någon av dina rätter gällande eller vill ha mer information ska du kontakta oss på per e-post eller post till Daimler Buses Sverige AB, Lasarettsgatan 30, 574 40 Vetlanda, daimlerbuses.sverige@daimlertruck.com

Kan jag återkalla ett samtycke som jag redan lämnat?
Du kan när som helst återkalla ett samtycke till behandling av dina personuppgifter utan kostnad och med framtida verkan. Detta gäller även för samtyckesförklaringar som lämnats innan GDPR trädde i kraft, det vill säga för den 25 maj 2018.

Du kan skicka din återkallelse till per e-post eller post till Daimler Buses Sverige AB, Lasarettsgatan 30, 574 40 Vetlanda, daimlerbuses.sverige@daimlertruck.com

Tänk på att återkallelsen gäller först när vi har tagit emot den och med framtida verkan. Om du till exempel återkallar ditt samtycke till användning av dina personuppgifter i reklamsyften kommer vi inte att skicka reklam till dig längre när vi har tagit emot återkallelsen.

9. Hur kan jag motsätta mig behandlingen av mina personuppgifter?

Du har av skäl som hänför sig till din specifika situation rätt att när som helst motsätta dig behandling av personuppgifter som rör dig, vilken grundar sig på artikel 6.1 e eller f i GDPR (artikel 21 i GDPR). Vi kommer då att inte längre att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du motsätter dig användningen av dina uppgifter i reklamsyfte kommer vi inte längre att använda uppgifterna för sådana ändamål.

För att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter kontaktar du oss på e-postadressen daimlerbuses.sverige@daimlertruck.com eller på adressen Daimler Buses Sverige AB, Lasarettsgatan 30, 574 40 Vetlanda.

10. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi genom behandlingen av dina personuppgifter överträder bestämmelserna i GDPR har du rätt att inge klagomål hos en tillsynsmyndighet, till exempel den dataskyddsmyndighet som ansvarar för din bostadsort, din arbetsplats eller platsen där överträdelsen skett.


Juli 2018

Daimler Buses Sverige AB